Aviso legal

En cumprimento do establecido no Art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), infórmase que esta páxina web, con dominio www.safmmarzo.com, é titularidade de Marzo Saúde, S.L.

A responsable do servizo prestado a través da Web é:

Marzo Saúde, S.L.
C/ Rosalía de Castro, s/n, Castroverde.
Teléfono: 636478514
Enderezo de correo electrónico: marzosaude@safmmarzo.com
C.I.F.: B-27.155.738

Inscrita no Rexistro Mercantil de ____________, Folio ____, Tomo ____ da Sección ____________, Folla _____________, Inscripción 1ª.

TERMOS E CONDICIÓNS

USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal de Marzo Saúde, S.L. atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas.

USO DO PORTAL: www.safmmarzo.com proporciona o acceso a multitude de informacións, datos e fotografías (doravante, “os contidos”) en Internet pertencentes a Marzo Saúde, S.L. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (como por exemplo, poderían ser servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias que se leven a crear dentro do portal) que Marzo Saúde, S.L. ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Marzo Saúde, S.L., dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, en todo caso, utilizar as contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. Marzo Saúde, S.L. resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultaran adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Marzo Saúde, S.L. non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación que se poidan chegar a crear dentro do portal web corporativo, así como nos perfís oficiais de redes sociais de Marzo Saúde, S.L.

PROTECCIÓN DE DATOS: Marzo Saúde, S.L. cumpre as directrices e obrigacións reguladas no REGLAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas en canto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais normativa vixente sobre protección de datos en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais empregados nos seus sistemas de información, así como a súa confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia en todo momento.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Marzo Saúde, S.L. por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Marzo Saúde, S.L. ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta á disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Marzo Saúde, S.L. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Marzo Saúde, S.L. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de Marzo Saúde, S.L.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Marzo Saúde, S.L. non se responsabiliza, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS: Marzo Saúde, S.L. resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través desta como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

ENLACES: No caso de que en www.safmmarzo.com se dispoñan enlaces ou hipervínculos cara outros sitios de Internet, Marzo Saúde, S.L. non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso Marzo Saúde, S.L. asumirá responsabilidade algunha polos contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún dos ditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Do mesmo xeito, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN: Marzo Saúde, S.L. resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

XERALIDADES: Marzo Saúde, S.L. perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera uso indebido do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito. 10. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Marzo Saúde, S.L. poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Marzo Saúde, S.L. poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: A relación entre Marzo Saúde, S.L. e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais de Lugo.

Whatsapp
Skip to content