Política de privacidade

A seguinte política de privacidade está destinada a informarte sobre como usamos a túa información persoal cumprindo coas disposicións e requisitos do Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos.

¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?
Identidade: Marzo Saúde, S.L.
NIF: B27396274
Domicilio Social: Rúa Rosalía de Castro, 49, baixo, Castroverde
Teléfono: 636478514
Correo electrónico: marzosaude@safmmarzo.com
Identidade Delegado de Protección de Datos: Computer-3, S.L.U.
Correo electrónico: dpd@computer-3.com

Política de privacidade: CONTACTO

¿Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?
En Marzo Saúde, S.L. tratamos os teus datos persoais facilitados a través do formulario de contacto coa finalidade de responder á túa consulta e/ou remitirche a información que nos solicites. Do mesmo xeito, informámosche de que Marzo Saúde, S.L. non levará a cabo toma de decisións automatizadas en relación cos datos persoais proporcionados.

¿Por canto tempo conservaremos os teus datos?
Conservaremos os teus datos persoais mentres sexan necesarios para responder á túa solicitude de información ou consulta, procedendo á súa supresión unha vez deixen de ter utilidade para a entidade ou no caso de que solicites a baixa a Marzo Saúde, S.L., oponse ou revocar o teu consentimento.

¿Cal é a base xurídica para o tratamento dos teus datos?
No caso de que solicites información a través da nosa páxina web, a base xurídica para o tratamento dos teus datos é o consentimento explícito e inequívoco que nos proporciónas mediante a aceptación explícita desta política de privacidade.

¿A que destinatarios comunicaremos os teus datos?
Marzo Saúde, S.L. non comunicará os datos persoais do interesado, salvo en aquelas ocasións en que exista unha obriga legal de cesión dos datos á Administración con competencia na materia. Non obstante, Marzo Saúde, S.L. pode compartir información persoal con aquelas empresas ou colaboradores que son esenciais para remitirche a información que nos solicitas. Estes colaboradores subscribiron un contrato que garante a confidencialidade e seguridade dos teus datos. Non está previsto realizar transferencias internacionais dos teus datos persoais a terceiros países.

¿Cal son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?
En virtude do establecido no RGPD podes solicitar:
Dereito de acceso: solicitar información sobre aqueles datos persoais que dispoñamos.
Dereito de rectificación: comunicar calquera cambio nos teus datos persoais.
Dereito de supresión e ao esquecemento: solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais.
Dereito de limitación ao tratamento: restringir o tratamento dos datos persoais.
Dereito de oposición: podes retirar o consentimento do tratamento dos datos, opondoche a que se sigan tratando.
Dereito á portabilidade: solicitar unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica para a súa transmisión a outro responsable.
Dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas: solicitar que non se tomen decisións que se baseen unicamente no tratamento automatizado, incluíndo a elaboración de perfís, que produzan efectos xurídicos ou afecten significativamente ao interesado.
Dereito a retirar o teu consentimento: en calquera momento sen que iso anule a legitimación dos tratamentos que se fixeron dende que se concedeu o consentimento ata que o retires.

Por iso, Marzo Saúde, S.L. infórmache que, en calquera momento e de forma gratuíta, podes exercer os mencionados dereitos mediante a solicitude dos modelos pertinentes no correo electrónico ou na dirección indicada no primeiro punto da presente política de privacidade.

Cada solicitude de exercicio de dereitos que presentes deberá conter no asunto a referencia “Exercicio dereitos RGPD” e incluír os seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición concreta que se solicita. No caso de exercitarse en nome de outra persoa, deberá adjuntarse un documento que acredite fehacientemente a representación ostentada.

Se consideras que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, terás dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).

Política de privacidade: REDES SOCIAIS

¿Cal é a finalidade do tratamento dos teus datos persoais?
En Marzo Saúde, S.L. tratamos os teus datos persoais coa finalidade de xestionar os perfís da entidade e a páxina web co dominio www.safmmarzo.com así como os contidos e informacións incluídas no plan de comunicación da entidade en redes sociais e páxina web para xestionar a imaxe desta, así como para promocionar e dar a coñecer a actividade desenvolvida pola entidade.

¿Por canto tempo conservaremos os teus datos?
Elimínanse en canto deixen de ter utilidade para a entidade, en concreto, eliminanse no prazo que se habilite en calquera das redes sociais onde a entidade teña un perfil ou no momento en que o titular dos datos solicite a eliminación e/ou oposición ao tratamento dos seus datos coas finalidades indicadas.

¿Cal é a legitimación para o tratamento dos teus datos?
A base legal para tratar os teus datos será o interese legítimo do responsable en dar a coñecer toda a actividade desenvolvida pola entidade, así como, o consentimento explícito do interesado dado no momento en que se subscriba ao perfil aberto de Marzo Saúde, S.L. nas redes sociais de Facebook e Twitter, e igualmente cando interactúa coa entidade a través de ditos perfís mediante comentarios, opinións, compartindo os contidos publicados en cada perfil ou etiquetando á entidade nas publicacións do interesado.

¿A que destinatarios comunicaremos os teus datos?
En Marzo Saúde, S.L. non procederemos a realizar ningún tipo de comunicación a terceiros, salvo que exista algún tipo de obriga legal, Marzo Saúde, S.L. procederá a realizar as cesións legais dos teus datos ás que legalmente se atope obrigado.

¿Cáles son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en Marzo Saúde, S.L. estamos tratando datos persoais que lles conciernan, ou non.

Por iso, Marzo Saúde, S.L. informa sobre a posibilidade legal que tes de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidade e limitación do tratamento, así como a poder rexeitar o tratamento automatizado dos teus datos persoais que se poida levar a cabo por parte de Marzo Saúde, S.L..

Para exercitar algún dos dereitos mencionados neste punto, poderás facelo, de maneira gratuíta, mediante a solicitude dos modelos pertinentes a Marzo Saúde, S.L., ben na dirección indicada no primeiro punto da presente política de privacidade ou ben solicitándoos a través do correo electrónico marzosaude@safmmarzo.com.

Cada solicitude de exercicio de dereitos que nos presentes deberá conter no asunto a referencia “Exercicio dereitos RGPD” e deberá incluír os seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición concreta que se solicita. No caso de exercitarse a solicitude de exercicio de dereitos en nome doutra persoa, deberase xuntar un documento de representación que acredite fehacientemente a representación ostentada.

Toda a documentación mencionada, relativa ao exercicio de algún dos dereitos mencionados, poderase presentar na dirección de Marzo Saúde, S.L. indicada no primeiro punto da presente política de privacidade ou a través do correo electrónico marzosaude@safmmarzo.com.

Se considerases que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, Ti terás dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).

Política de privacidade: ECOMMERCE

¿Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?
En Marzo Saúde, S.L. tratamos os teus datos persoais facilitados a través do menú de usuarios de Ecommerce coa finalidade de dar alta no portal e xestionar as compras realizadas no sitio web de Marzo Saúde, S.L., incluíndo a xestión do pago do servizo. Asimismo, informámosche que Marzo Saúde, S.L. non levará a cabo toma de decisións automatizadas relacionadas cos datos persoais proporcionados.

¿Por canto tempo conservaremos os teus datos?
Os datos persoais facilitados durante o rexistro de usuario serán conservados ata que solicites a súa baixa a Marzo Saúde, S.L., opoñéndote ou revogando o teu consentimento.

En relación cos datos fiscais, estes serán conservados mentres se manteña a relación mercantil e, subsidiariamente, durante un prazo de 5 anos desde a sinatura do contrato ou emisión da factura.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?
A lexitimación para o tratamento de datos para a adquisición de produtos a través do sitio web de Marzo Saúde, S.L. será o cumprimento do contrato de compravenda (segundo os termos e condicións que figuran nestas condicións xerais de venda).
A lexitimación para o tratamento dos datos persoais facilitados a través do menú de usuarios de Ecommerce cando te rexistras é o consentimento explícito e inequívoco que nos facilitas mediante a aceptación desta política de privacidade.

¿A que destinatarios comunicaremos os teus datos?
Marzo Saúde, S.L. pode compartir os teus datos persoais con aquelas empresas ou colaboradores que son esenciais para poder prestar o servizo que nos solicites e que teñen a condición de encargados de tratamento, estes colaboradores subscribiron un contrato que garante a confidencialidade e seguridade dos teus datos. Igualmente, no caso de existir algún tipo de obrigación legal, Marzo Saúde, S.L. procederá a realizar as cesións legais dos teus datos ás que legalmente se atope obrigado.

¿Cal son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?
En virtude do establecido no RGPD podes solicitar:
Dereito de acceso: solicitar información daquelas datos persoais que dispoñamos.
Dereito de rectificación: comunicar calquera cambio nos teus datos persoais.
Dereito de supresión e ao esquecemento: solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais.
Dereito de limitación ao tratamento: restringir o tratamento dos datos persoais.
Dereito de oposición: podes retirar o consentimento do tratamento dos datos, opondoche a que se sigan tratando.
Dereito á portabilidade: solicitar unha copia dos datos persoais nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica para a súa transmisión a outro responsable.
Dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas: solicitar que non se tomen decisións que se baseen unicamente no tratamento automatizado, incluíndo a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou afecte significativamente ao interesado.
Dereito a retirar o teu consentimento: en calquera momento sen que iso anule a legitimación dos tratamentos que se efectuaron desde que se outorgou o consentimento até que o retires.

Por iso, Marzo Saúde, S.L. informache que, en calquera momento e de forma gratuíta, podes exercitar os anteditos dereitos mediante a solicitude dos modelos pertinentes no correo electrónico ou na dirección indicada no primeiro punto da presente política de privacidade.

Cada solicitude de exercicio de dereitos que nos presentes deberá conter no asunto a referencia “Exercicio dereitos RGPD” e incluír os seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición concreta que se solicita. No caso de exercitarse en nome doutra persoa, deberase anexar un documento que acredite fehacientemente a representación ostentada.

Se consideras que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, terás dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).

Política de privacidade: CITAS PREVIAS

¿Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?
En Marzo Saúde, S.L. tratamos os teus datos persoais facilitados a través do formulario de “cita previa” coa finalidade de xestionar a túa cita e o pago da mesma. Así mesmo, informámosche de que Marzo Saúde, S.L. non levará a cabo toma de decisións automatizadas coa relación aos datos persoais proporcionados.

¿Por canto tempo conservaremos os teus datos?
Conservaremos os teus datos persoais mentres sexan necesarios para xestionar a túa cita, procedendo á súa eliminación unha vez deixa de ter utilidade para a entidade ou no caso de que o usuario solicite a cancelación da cita a Marzo Saúde, S.L., opondo ou revogando o seu consentimento.

En relación cos datos fiscais, conservaranse mentres se manteña a relación mercantil, e subsidiariamente durante o prazo de 5 anos desde a firma do contrato ou emisión da factura.

¿Cal é a legitimación para o tratamento dos teus datos?
A base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento explícito e inequívoco que nos facilitas mediante a aceptación explícita desta política de privacidade.

¿A que destinatarios se comunicarán os teus datos?
Marzo Saúde, S.L. non comunicará os datos persoais do interesado salvo nas ocasións nas que exista unha obrigación legal de cesión dos datos á Administración con competencia no asunto. Non obstante, Marzo Saúde, S.L. pode compartir información persoal con aquelas empresas ou colaboradores que sexan esenciais para xestionar a túa cita, estes colaboradores subscribiron un contrato que garante a confidencialidade e seguridade dos teus datos. Non está prevista a realización de transferencias internacionais dos teus datos persoais a terceiros países.

¿Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?
En virtude do establecido no RGPD, podes solicitar:
Dereito de acceso: solicitar información sobre aqueles datos persoais que dispoñamos.
Dereito de rectificación: comunicar calquera cambio nos teus datos persoais.
Dereito de supresión e ao esquecemento: solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais.
Dereito de limitación ao tratamento: restringir o tratamento dos datos persoais.
Dereito de oposición: podes retirar o consentimento do tratamento dos datos, opondoche a que se sigan tratando.
Dereito á portabilidade: solicitar unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica para a súa transmisión a outro responsable.
Dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas: solicitar que non se tomen decisións que se baseen só no tratamento automatizado, incluíndo a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou afecte significativamente ao interesado.
Dereito a retirar o teu consentimento: en calquera momento sen que iso anule a legitimación dos tratamentos que se efectuaron desde que se outorgou o consentimento ata que o retires.

Por iso, Marzo Saúde, S.L. informache de que, en calquera momento e de forma gratuíta, podes exercer os anteditos dereitos mediante a solicitude dos modelos pertinentes no correo electrónico ou na dirección indicada no primeiro punto da presente política de privacidade.

Cada solicitude de exercicio de dereitos que nos presentes deberá conter no asunto a referencia “Exercicio de dereitos RGPD” e incluír os seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición concreta que se solicita. No caso de exercitarse en nome doutra persoa, deberase anexar un documento que acredite fehacientemente a representación ostentada.

Se consideras que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, terás dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).

Política de privacidade: USUARIOS INTRANET

¿Cal é a finalidade do tratamento dos teus datos persoais?
Os datos persoais recollidos serán tratados por Marzo Saúde, S.L. para xestionar os usuarios que se dan de alta na intranet do sitio web de Marzo Saúde, S.L.. Do mesmo xeito, infórmaste de que Marzo Saúde, S.L. non realizará tomas de decisións automatizadas con relación aos datos persoais proporcionados.

¿Por canto tempo conservaremos os teus datos?
Conservaremos os teus datos persoais ata que solicites a tua baixa a Marzo Saúde, S.L., opoñéndote ou revogando o teu consentimento.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?
A base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento explícito e inequívoco que nos facilitas mediante a aceptación explícita desta política de privacidade cando das de alta o usuario.

¿A qué destinatarios se comunicarán os teus datos?
Marzo Saúde, S.L. non comunicará os datos persoais do interesado salvo nas ocasións nas que exista unha obriga legal de cesión dos datos á Administración con competencia na materia. Non obstante, Marzo Saúde, S.L. pode compartir información persoal con aquelas empresas ou colaboradores que son esenciais para a xestión da intranet do sitio web, estes colaboradores subscribiron un contrato que garante a confidencialidade e seguridade dos teus datos. Non está previsto realizar transferencias internacionais dos teus datos persoais a terceiros países.

¿Cal son os teus dereitos cando nos proporcionas os teus datos?
En virtude do establecido no RGPD podes solicitar:
Dereito de acceso: solicitar información sobre aqueles datos persoais que dispoñamos.
Dereito de rectificación: comunicar calquera cambio nos teus datos persoais.
Dereito de supresión e ao esquecemento: solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais.
Dereito de limitación ao tratamento: restringir o tratamento dos datos persoais.
Dereito de oposición: podes retirar o consentimento do tratamento dos datos, opoñéndote a que se sigan tratando.
Dereito á portabilidade: solicitar unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica para a súa transmisión a outro responsable.
Dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas: solicitar que non se tomen decisións que se baseen unicamente no tratamento automatizado, incluíndo a elaboración de perfís, que produzan efectos xurídicos ou afecten significativamente ao interesado.
Dereito a retirar o teu consentimento: en calquera momento sen que iso anule a lexitimación dos tratamentos que se efectuaron dende que se outorgou o consentimento ata que o retires.

Por iso, Marzo Saúde, S.L. infórmaste de que, en calquera momento e de forma gratuíta, podes exercitar os anteditos dereitos mediante a solicitude dos modelos pertinentes no correo electrónico ou na dirección indicada no primeiro punto da presente política de privacidade.

Cada solicitude de exercicio de dereitos que nos presentes deberá conter no asunto a referencia “Exercicio dereitos RGPD” e incluír os seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición concreta que se solicita. No caso de exercitarse en nome de outra persoa, deberase anexar un documento que acredite fehacientemente a representación ostentada.

Se consideras que algunha dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, terás dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).

Whatsapp
Skip to content